Inaniwa Udon
Kiritanpo
Iburi Gakko

 

Yokote Yakisoba
Hinai-Jidori Ramen